Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují prodej cenných kovů, a to zejména investičního zlata a stříbra ve formě slitků nebo mincí (dále jen Všeobecné obchodní podmínky).

1.2. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi obchodní společností MARSKO, s.r.o., IČ: 262 78 201, se sídlem 695 01 Hodonín, Dukelských hrdinů 1 (dále jen prodávající) a zájemcem o koupi cenných kovů (dále jen kupující).

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy založené odesláním objednávky kupujícím prostřednictvím webových stránek prodávajícího.

1.4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. - Občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1999 Sb, O ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. Výkladová ustanovení

2.1. Burzovním dnem se rozumí den, kdy se běžně obchoduje na Londýnské burze s cennými kovy.

2.2. Cena nabízených produktů se mění v závislosti na změnách cen komodit na světových trzích a změnách kurzu české koruny vůči americkému dolaru a euru a závisí tak na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

3. Objednávka

3.1. Kupující se seznámí s aktuální cenou cenných kovů uvedenou na webových stránkách prodávajícího.

3.2. V případě zájmu vyplní kupující elektronický formulář, který je k dispozici na webových stránkách prodávajícího. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

3.3. Prodávající následně zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení o přijetí objednávky.

3.4. Prodávající následně zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce k proplacení garanční zálohovou fakturu, jejíž součástí je i případné poštovné a balné, pokud není předem dohodnutý jiný způsob dodání.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku upravit, odmítnout nebo zrušit, a to v případě, že:

a) kupujícím zadaná doručovací adresa nebo výše objednávky je zjevně pochybná.
b) prodávající má pochybnosti o správnosti údajů kupujícího uvedených v objednávce.
c) souhrnný objem nevyřízených objednávek učiněných týmž kupujícím překročí částku 100.000,-Kč.
d) kupující nesplnil v minulosti vůči prodávajícímu závazek vyplývající ze závazné objednávky, tj. odebrat a zaplatit objednané zboží.
e) došlo k provozně-technické chybě, v jejímž důsledku byla zveřejněna na webových stránkách prodávajícího chybná cena.

3.6. Kupující bude o úpravě, odmítnutí nebo zrušení objednávky informován e-mailem.

4. Garanční záloha a cena

4.1. Po potvrzení přijetí objednávky obdrží kupující na e-mailovou adresu zálohovou fakturu k úhradě garanční zálohy, kterou je nutno uhradit ve prospěch prodávajícího bezhotovostní platbou na účet č. 43-7663260227/0100 v CZK nebo účet č. 43-9318790277/0100 v Euro, vedený u Komerční banky. Případně je možné vložit hotovost na tento účet v jakékoliv pobočce příslušné banky. Platbu je možno uskutečnit v CZK nebo v EUR.

4.2. Garanční zálohou se rozumí úhrada částky, která se vypočítává dle aktuální ceny zboží v den potvrzení přijetí objednávky prodávajícím (tj. ještě před definitivní fixací konečné ceny), odvíjející se od ceny na Londýnské burze.

Přesný čas fixace ceny zboží tak není možné předem určit.

4.3. Garanční záloha je ve výši 100% z předpokládané ceny objednávaného zboží.

4.4. Objednávka je považována za akceptovanou prodávajícím po úhradě garanční zálohy, tj. po připsání částky garanční zálohy na účet prodávajícího. Prodávající provádí kontrolu plateb 1x za den, k 11.00 hod.

4.5. Fixace konečné kupní ceny probíhá k hodině a ke dni, kdy jsou finanční prostředky hrazené kupujícím na základě garanční zálohové faktury připsány na bankovní účet prodávajícího. Po připsání finančních prostředků je kupujícímu odeslán e-mail o příchozí platbě na účet prodávajícího a současně je zde kupující vyrozuměn o fixaci kupní ceny. Tato cena je již neměnná.

4.6. V případě, že kupující nesouhlasí se zafixovanou výší kupní ceny, musí o tom neprodleně vyrozumět prodávajícího, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícímu nejpozději do 2 hodin od doručení e-mailu o výši konečné kupní ceny, ve kterém oznámí odstoupení od koupě s uvedením čísla objednávky.

4.7. Pokud prodávající neobdrží od Kupujícího informaci o odstoupení od objednávky (čl. 4.5.), Vystaví prodávající řádnou fakturu na konečnou cenu objednaného zboží, kterou zašle e-mailem Kupujícímu. Kupující po obdržení faktury uhradí obratem doplatek kupní ceny na shora uvedené účty.

4.8. V případě, že kupující složí garanční zálohu, ale neuhradí zbytek kupní ceny a prodávající se vzdá práva domáhat se doplatku kupní ceny na základě závazné objednávky, zavazuje se kupující k zaplacení smluvní pokuty ve výši 15% ze složené garanční zálohy

4.9. Smluvní pokuta bude sražena ve prospěch prodávajícího z již složené garanční zálohy. Zbylá část garanční zálohy bude kupujícímu vrácena do 5 pracovních dnů ode dne storna objednávky. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, do níž se smluvní pokuta nezapočítává.

4.10. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat nebo předat objednané zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávce do 7 pracovních dnů od úhrady konečné kupní ceny. V případě nepředvídatelných událostí se mohou termíny dodání prodloužit a na základě ujednání smluvních stran lze stanovit jiný termín dodání zboží.

5. Dodací podmínky

5.1. Při odběru zboží bude zboží kupujícímu, dle vzájemné dohody, buď doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávkovém formuláři nebo bude připraveno k osobnímu odběru na dohodnutém místě. Výjimkou je nákup investičních kovů v programu Zlaté spoření nebo výslovná dohoda mezi prodávajícím a kupujícím o depozitu nakoupených kovů péčí prodávajícího.

5.2. Cena poštovného se stanoví dohodou smluvních stran, a to dle ceníku zveřejněného na webových stránkách prodávajícího. O odeslání zboží je kupující vyrozuměn prostřednictvím e-mailu.

5.3. Kupující je povinen objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Bude-li poškození zjištěno, je kupující povinen sepsat zápis s doručovatelem. Zjistí-li kupující poškození či jiné nesrovnalosti (např. neúplnost) po převzetí zásilky, je povinen neprodleně o tom vyrozumět prodávajícího e-mailem na jeho adresu.Neobdrží-li kupující zásilku se zbožím, jejíž odeslání bylo kupujícímu oznámeno prodávajícím prostřednictvím e-mailu, je povinen kupující o této skutečnosti informovat prodávajícího neprodleně.

5.4. Převzetí zboží na adrese prodávajícího probíhá po kontrole osobních údajů (občanský průkaz nebo pas). Pokud je odběrem zboží pověřen zmocněnec, musí předložit notářsky ověřenou plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud si kupující nevyzvedne zboží do 14 dnů od výzvy prodávajícího, bude zboží skladováno u prodávajícího. V takovém případě bude kupujícímu prodávajícím účtováno skladné ve výši 0,04% z kupní ceny za každý den skladování.

5.5. Zboží je baleno v bezpečností foliové obálce "Amersafe" vyplněné další folií, která zabrání poškození. Obálka nemůže být otevřena bez zanechání neodstranitelných stop. V případě otevření se na lepícím pásku objeví skrytý text "FRAUDE" Lepící pásek je také vybaven termosenzitivním proužkem, který reaguje na pokusy otevření pomocí tepla, okraje lepícího pásku jsou opatřeny mikroperforací, zvláště trvanlivý svar s tištěným textem odhalující všechny pokusy o opětovné slepení.

5.6. Zboží je pojištěno na plnou hodnotu. V ceně pojištění jsou zahrnuty ztráty, poškození a úbytek až do plné výše udané ceny.

6. Vrácení zboží

6.1. Vzhledem k tomu, že nabízené zboží má investiční charakter a jeho hodnota se neustále mění v závislosti na světové ceně zlata, nelze uplatnit podmínku vrácení zboží (ust. § 53 odst. 8b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

7. Reklamace a záruka zboží

7.1.Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků a násilné poškození zboží.

7.2. Kupující je povinen učinit reklamaci písemně na doručovací adresu prodávajícího nebo e-mailem. Součástí reklamace je číslo objednávky a podrobný popis zjištěných závad.

7.3. Prodávající rozhodne o reklamaci do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace. Prodávající vyrozumí kupujícího o výsledku reklamačního řízení na e-mailovou adresu kupujícího, nedohodnou-li se strany jinak.

7.4. Reklamaci je prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

7.5. Ryzost zlatých investičních slitků a mincí je garantována emitujícím státem, případně puncem. Vzhledem k tomu že jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce, nevztahuje se na ně další záruka.

8. Zpětný výkup investičního zlata

8.1. Po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě je realizován prodávajícím i zpětný odkup dodaného nepoškozeného investičního zlata. Klient doručí zboží osobně nebo poštou jako cennou zásilku, přiloží kopii dokladů o nabytí zboží (faktura a dodací list) a není-li to z doloženého dokladu zřejmé, doplní své identifikační údaje, telefon a číslo bankovního účtu, na nějž má být realizována platba. Je nezbytné, aby byl uveden přesný druh, počet a případně původ mincí nebo slitků, které klient nabízí k prodeji.

8.2. Po provedení kontroly zboží je klientovi nabídnut výkup za aktuální výkupní cenu, která je orientačně zveřejněna na webových stránkách prodávajícího. Klientovi může být případně sděleno, z jakých důvodů není možno výkup realizovat (poškozený obal, nebo zboží, chybějící, či zničený certifikát atd.). Cena uváděná na webových stránkách je pouze orientační. Po schválení transakce je klientovi e-mailem zaslána kupní smlouva. Rozhodující je cena v den obdržení zásilky, nikoliv v den odeslání. V případě uzavření kupní smlouvy je klientovi do 5-ti pracovních dnů zaslána částka odpovídající ceně, a to na jím uvedený bankovní účet.

8.3.Prodávající si vyhrazuje právo na zpětný odkup investičního zlata pouze jím dodaného.

8.4.V případě, že zpětný odkup již doručeného zboží nebude realizován, zboží bude klientovi vráceno poštou jako cenná zásilka, pokud nebude dohodnut jiný způsob zpětného předání.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající prohlašuje, že informace o klientech jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejm. se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a tyto budou využity pouze k účelu realizace kupní smlouvy.

9.2. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po realizaci smlouvy do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu. Osobní údaje prodávající na základě písemné žádosti klienta vymaže ze své databáze.

9.3. Osobní údaje o klientech jsou plně zabezpečeny proti zneužití a prodávající se zavazuje tyto nepředávat třetím osobám, vyjma údaje poskytnuté v nezbytně nutném rozsahu např. externím dopravcům za účelem realizace doručení zboží.

10. Závěrečná ujednání

10.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

10.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a jsou účinné dnem 1.1.2014.

10.3. Prodávající si vyhrazuje právo změny Všeobecných obchodních podmínek, tyto změny budou archivovány.

10.4. Skutečnosti těmito Všeobecnými obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Hodoníně dne 1.1.2014
Za MARSKO, s.r.o. Ing. Jaroslav Skoumal v. r.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku